ข่าวใหม่

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล(กระทรวงกลาโหม อันดับที่ 1 - 210)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล (ตำแหน่งที่ 1-546)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีทั้งหมด 811 ตำแหน่ง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ ดังต่อไปนี้


กระทรวงกลาโหม
๑. พลเอก ชาตรี ทัตติ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี
๒. พันเอก อธิวุฒิ เขียนวิจิตร เป็น หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๓. พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ปลัดกระทรวงกลาโหม
๔. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๕. พลเอก หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖. พลเรือเอก ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๗. พลอากาศเอก วินัย เปล่งวิทยา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม
๘. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๙. พลอากาศเอก ดิเรก พรหมประยูร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๐. พลเอก พิณภาษณ์ สริวัฒน์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑. พลเอก มงคล เผ่าพงษ์คล้าย ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๒. พลเอก พลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๓. พลเอก ชูศักดิ์ สันติวรวุฒิ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๑๔. พลโท ปฏิพนธ์ กุลพิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕. พลอากาศโท สหฉัต ดิตถ์ชยังกูร รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๖. พลโท สำเร็จ ศรีหร่าย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗. พลโท กฤษพงศ์ แก้วจินดา ผู้อำ นวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๘. พลโท วุฒิชัย สิริสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙. พลโท ชัยวัฒน์ สท้อนดี รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐. พลโท สราวุฒิ ชลออยู่ รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑. พลโท สิรวุฒิ สุคันธนาค เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๒. พลอากาศโท วิโรจน์ นิสยันต์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๓. พลโท ชาญ โกมลหิรัญ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา
๒๔. พลโท อภิชาต แสงรุ่งเรือง เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๒๕. พลโท รัตนพันธุ์ โรจนะภิรมย์ รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ เป็น เจ้ากรมพระธรรมนูญ
๒๖. พลโท กะสิณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๗. พลโท สาธิต สุวรรณประกร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๘. พลโท พรชัย นิพิฏฐ์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๒๙. พลโท สุรพล อุดมชัยรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๐. พลโท ชลิต ศรีระเดช ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๑. พลโท เชวงศักดิ์ ทองสลวย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๒. พลโท สนธิศักดิ์ วิทยาเอนกนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๓. พลโท อุกฤษฏ์ ณรงค์วิทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๔. พลโท จุฑาธุช กุญชรานุสสรณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๕. พลโท เรืองปัญญา โคปาละสุต เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๖. พลโท สุรพล ธาตุโลหะ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๗. พลโท กิตติ ปทุมมาศ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๘. พลโท วิวัฒน์ ศุภดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๓๙. พลโท จักรี ตันติพงศ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๐. พลโท วรเทพ ดิษยบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๑. พลโท อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๒. พลโท อนันต์ กาญจนปาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๓. พลโท กิตติพล ภัคโชตานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๔. พลโท บุญสืบ คชรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๕. พลโท วิสุทธิ์ เที่ยงตรง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๖. พลโท เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเอก)
๔๗. พลเรือโท สุรพงษ์ ชะระอ่ำ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๘. พลเรือโท ชุมนุม อาจวงษ์ รองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๔๙. พลเรือโท โสภณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือเอก)
๕๐. พลอากาศโท ธวัช สงวนทรัพย์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๑. พลอากาศโท ไพบูลย์ สิงหามาตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศเอก)
๕๒. พลโท นาวิน ดำริกาญจน์ หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหาร ฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๓. พลโท วิภาต วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๕๔. พลโท เดชา เหมกระศรี ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๕. พลโท คณิศ ทศวัฒน์ เจ้ากรมการเงินกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๖. พลโท ยุทธชัย พันธุ์งาม เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๕๗. พลโท จิระ โกมุทพงศ์ หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร เป็น รองเจ้ากรมพระธรรมนูญ
๕๘. พลโท ภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๕๙. พลโท พัชราวุธ วงษ์เพชร หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๖๐. พลโท สุริยฉัตร เผ่าบุญเสริม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมการเงินกลาโหม
๖๑. พลโท อภิกิตต์ ศรีกังวาล หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๖๒. พลตรี ทินกร สงวนศักดิ์โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พลตรี กุลิส วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พลตรี วิษณุศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๕. พลเรือตรี จรูญ จาตุรพงศ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๖. พลอากาศตรี ปราบพล ประสพศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พลอากาศตรี ชูธัช แย้มมณฑา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๖๘. พลตรี พรรณนพ ศักดิ์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๖๙. พลตรี ปรพล อนุศรี รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๐. พลตรี ประกาศเกียรติ หิญชีระนันทน์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๑. พลตรี ธีระพงศ์ อุไรเลิศ รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๒. พลตรี ศุขเกษม องคะศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๓. พลตรี หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๔. พลตรี จิรศักดิ์ บุตรเนียร รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๕. พลเรือตรี ปราโมทย์ สังฆคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๖. พลตรี ปริญญา ทวีชัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๗. พลตรี สุวโรจน์ ทิพย์มงคล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น หัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๗๘. พลตรี เด่นดวง ทิมวัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๗๙. พลตรี นครินทร์ นาคอาทิตย์ หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๘๐. พลตรี พินิจ ฉัตรเสถียรพงศ์ ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองเจ้ากรมเสมียนตรา
๘๑. พลตรี ถเกิงกานต์ ศรีอำไพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๘๒. พลตรี สถาพร เกียรติภิญโญ ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง เป็น หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
๘๓. พลตรี ภาณุวัฒน์ ศาตะมาน รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๘๔. พลตรี ประพันธ์ พุทธานุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๘๕. พลอากาศตรี วีระศักดิ์ สิตานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็น เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๘๖. พลตรี กิติกร ธรรมนิยาย รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๘๗. พลตรี ธิชาวุฒิ สาตราพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๘. พลตรี ชลิต วสยางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๘๙. พลตรี วิโรจน์ กัณหะกาญจนะ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๐. พลอากาศตรี เอกราช ช่วงอรุณ ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๙๑. พลตรี ชำนาญ สุวรรณฉวี ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๒. พลตรี สัญชัย จูมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๓. พลตรี พีรสันต์ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๔. พลตรี พีระพงษ์ ลบเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๕. พลเรือตรี ทศพร กาญจนวิสุทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๙๖. พลตรี ยุทธนา กล้าการยุทธ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๗. พลตรี จรัญ พันธุนนท์ รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๘. พลตรี ชินเสณ ทองโกมล ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๙๙. พลตรี ปี โสภัณณา ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๐. พลตรี พิชาติ เขม้นจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๑. พลตรี ณรงค์ศักดิ์ ไกรกุลพงษ์ รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๒. พลตรี อนุวัฒน์ จักร์แสน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๓. พลตรี พิทยา สิงหโกวินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๔. พลตรี สุรินทร์ จันทร์เหยี่ยว ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๕. พลตรี วีระศักดิ์ ล้อมวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๖. พลตรี ดิสกุล สงวนตระกูล ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๗. พลตรี ธนา รำพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๐๘. พลเรือตรี ทวีศักดิ์ มั่นชวนนท์ ผู้ชำนาญการกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๐๙. พลเรือตรี กวีวัธน์ งามโพธิ์ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลเรือโท)
๑๑๐. พลอากาศตรี ชนนนาถ เทพลิบ ผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๑. พลอากาศตรี ชวินทร์ วงศ์ทองสงวน ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๒. พลตรี พลภัทร เรืองสอน ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลโท)
๑๑๓. พลอากาศตรี องศ์ สินธนัง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพอากาศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๔. พลอากาศตรี สุวิทย์ จุลละศร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (อัตราพลอากาศโท)
๑๑๕. พลตรี รวิโรจน์ ปุญญปาล ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๖. พลตรี รุจ กสิวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๗. พลตรี เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๘. พลตรี ชัยวิน ผูกพันธุ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๑๙. พลตรี ชัยวิทย์ ชยาภินันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองหัวหน้าสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๒๐. พลตรี ปิยะ ครุธเวโช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๑. พลอากาศตรี ภานุพงศ์ เสยยงคะ หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำเสนาธิการทหารอากาศ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม๑๒๒. พลเรือตรี ศิริชัย เทียนศิริ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๓. พลตรี นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๔. พลตรี เสรี วงศ์ประจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น หัวหน้าศูนย์อำนวยการประสานงานข่าวกรอง สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๒๕. พลตรี สวัสดิ์ ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพลกรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๖. พลตรี เนรมิตร มณีนุตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา เป็น ผู้ช่วยเจ้ากรมเสมียนตรา
๑๒๗. พลตรี สุรศักย์ วัยคุณา หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
๑๒๘. พลตรี ศักดา ไชยมงคล ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกลาง
๑๒๙. พลตรี อาวุธ แสงตะวัน ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการพลังงานทหารฝ่ายบริหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๐. พลตรี พฤษภะ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารฝ่ายวิชาการ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๑. พลตรี นภนต์ สร้างสมวงษ์ เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๓๒. พลตรี ผณิศวร จันทวรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๓๓. พลตรี บรรเจิด เทียนทองดี ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม เป็น รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๓๔. พลตรี นิติพัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๕. พลตรี ศุภจิตร ศุภมานพ ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๖. พลตรี อรรถพงศ์ ศิริวรรณ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๗. พลตรี มณฑล ปราการสมุทร ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๘. พลตรี สัมพันธ์ ธัญญพืช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๓๙. พลตรี อัครพล ประทุมโทน หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๐. พลอากาศตรี ฐิต มะม่วงแก้ว เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๑. พลอากาศตรี เดชิศร์ เจริญวงศ์ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๒. พลตรี ฐิติวัจน์ กำลังเอก นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๓. พลตรี สุเมธ พรหมตรุษ นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๔. พลตรี ไพศาล พันธุ์ภาไพ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๕. พลตรีหญิง เอี่ยมทิพย์ สิมารักษ์ ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๖. พันเอก สิทธิพล นิ่มนวล เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๗. นาวาเอก วสันต์ บุญเนือง เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๘. นาวาอากาศเอก พรต ลีรพันธุ์ เป็น ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๔๙. นาวาอากาศเอก นเรศว์ สังข์วรรณะ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๐. พันเอก กิตติศักดิ์ บุญสุข เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๑. พันเอก ปัญจะ ธรรมศรี เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๑๕๒. พันเอก เกียรติศักดิ์ ลิลิตธรรม เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๓. พันเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๔. พันเอก สิทธิพร ศรีสุขโข เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๕. พันเอก อนุตร ธรศรี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๖. พันเอก ชัยยุทธ บุญมีพรพิทักษ์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๗. พันเอก พิชาพร ธนะภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๘. พันเอก ภาณุ โรจนวสุ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๕๙. พันเอก เกริกเกียรติ กิตติขจร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๐. พันเอก อนิรุจน์ มัสโอดี เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๑. พันเอก สิทธิกร จุลเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๒. พันเอกหญิง ทัดทอง เจริญพร เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๓. พันเอก อัคคเดช สุวรรณภูมิ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๔. พันเอก เรืองสิทธิ์ วิทยาภัค เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๕. พันเอก ชวลิต สาลีติ๊ด เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๖. พันเอก สมาน ตันวิยะ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๗. พันเอก เกษม จิโนมูล เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๘. พันเอก ชัยวัฒน์ พิชัยณรงค์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๖๙. พันเอก สุทัศน์ ศรีหิรัญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๐. พันเอก นรเศรษฐ ขรรทมาศ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๑. พันเอก เกรียงไกร พราหมณีย์ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๒. พันเอก พิทักษ์ วีรุตมเสน เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๓. นาวาอากาศเอก ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็น ผู้ชำนาญการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๔. นาวาอากาศเอก จรินทร์ ศิริสวัสดิ์ เป็น นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๗๕. พันเอก พิชัย เข็มทอง เป็น นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการกลาโหม (อัตราพลตรี)
๑๗๖. พันเอก ทศพร หอมเจริญ เป็น นายทหารประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๗. พันเอก อภิชาติ อุ่นอ่อน เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม
๑๗๘. พันเอก โอภาส ลิ่วศิริวงษ์เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๗๙. พันเอก สุรศักดิ์ ทิมมาศ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา
๑๘๐. พันเอก นาวิน สุมะโน เป็น หัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ กรมเสมียนตรา
๑๘๑. นาวาเอก ปรีชาญ จามเจริญ เป็น ตุลาการพระธรรมนูญประจำสำนักตุลาการทหาร
๑๘๒. นาวาเอก กฤษฎา เจริญพานิช เป็น ตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ
๑๘๓. พันเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ เป็น หัวหน้าอัยการทหาร
๑๘๔. พันเอก สมนึก เอนกวัฒน์ เป็น เสนาธิการกรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๕. พันเอก จักรกริช จันเทร์มะ เป็น เสนาธิการกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
๑๘๖. พันเอก ชาติชาย แจ้งศรี เป็น รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม
๑๘๗. พันเอก ณรัตน์ ศรีรัตน์ เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๘. พันเอก ณัฎฐ์วรัชญ์ บุญเครือชู เป็น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
๑๘๙. พันเอก สุทธิศักดิ์ สลักคำ เป็น ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม
๑๙๐. พันเอก กฤษฏิวุฒิ อัตรผดุง เป็น ผู้อำนวยการสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๑. พันเอก ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๒. พันเอก พิษณุวัฒน์ วงษ์เพชร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๓. พันเอก วิรัช ตระการวิจิตร เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๔. พันเอก สุวิทย์ จิรชนานนท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๕. พันเอก สุรเดช จารุจินดา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๖. พันเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๗. พันเอก ประกอบ ศรีพรมมา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๘. พันเอก ภิภพ จิตต์แจ้งกุล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๑๙๙. พันเอก อังกูร ทองประดับ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๐. พันเอก สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๑. พันเอกหญิง สาวิณี ฉันทศาตร์โกศล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๒. นาวาอากาศเอก ชาญยุทธ บุญญานุสนธิ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๓. นาวาอากาศเอก สัญชัย จิตตาภรณ์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๔. นาวาอากาศเอก ชลิต มังคโลดม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๕. นาวาอากาศเอก สัณฑ์ ลาภานันท์ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๖. นาวาอากาศเอก เอกสรรค ค้อคงคา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๗. นาวาอากาศเอก วรวิทย์ ขุนคงมี เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๘. นาวาอากาศเอก สมพร บุญเกิด เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๐๙. นาวาเอกหญิง อารียา เบี้ยวไข่มุข เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
๒๑๐. นาวาอากาศเอกหญิง กรรณิการ์ กออนันตกูล เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอบคุณ แหล่งข่าว Voicetv มติชน ,ข่าวสด,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ประชาไท ประชาชาติธุรกิจออนไลน์


ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล(กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก อันดับที่ 211 - 546)
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 811 นายพล(กองทัพเรือ กองทัพอากาศ อันดับที่ 457 - 811)
About ""

กุ้งอินเตอร์,kunginter news ขอบคุณ แหล่งข่าว Voicetv มติชน,ข่าวสด,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ประชา ไท,ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,กระปุกดอทคอม newsplus iSnapNationPhoto ฯลฯ และแหล่งข่าว ที่มารูปภาพประกอบ วีดีโอคลิป ทุกท่าน.
 
Copyright © 2013 kunginternews
Design by FBTemplates | BTT