ข่าวใหม่

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เวบไซต์ชุมชนคนเหมือนกันออกแถลงการณ์กรณีกองปราบเตรียมดำเนินคดีหมิ่นฯต่อ50สมาชิก

หมายเหตุไทยอีนิวส์:คณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกัน ( http://weareallhuman2.info )ได้ออกแถลงการณ์ชุมชนคนเหมือนกันกรณีกองปราบปรามเตรียมดำเนินคดีกับสมาชิกของชุมชน :พวกเรายืนยันจุดยืนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตย - การวิพากษ์วิจารณ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 “เว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน”(sameskyboard)เป็นชุมชนออนไลน์อยู่ภายใต้ความดูแลของ”สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน”ที่มีคุณธนาพล อิ๋วสกุล เป็นบรรณาธิการ และได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริหารชุมชนเวลาต่อมามีคุณศรัทธา หุ่นพะยนต์เป็นเว็บมาสเตอร์ มีความรับผิดชอบเป็นอิสระแยกออกจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน

ภายหลังสมาชิกได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อเป็น‘ชุมชนคนเหมือนกัน(weareallhuman)เมื่อ พ.ศ. 2553เพื่อยืนยันถึงหลักความเสมอภาค และหลักเสรีภาพ ซึ่งเป็นจุดยืนที่พวกเรามุ่งมั่นปกป้องมาโดยตลอดนับจนถึงบัดนี้ ‘ชุมชนคนเหมือนกัน’ยังคงเป็นเว็บไซต์ทางการเมืองที่เปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างกว้างขวางที่สุด

พวกเราเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแต่นักวิชาการเท่านั้นที่ควรได้รับโอกาสในการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ หรือใช้หลัก ‘เสรีภาพทางวิชาการ’ ในการเป็นเกราะป้องกันความปลอดภัย แต่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้, เสรีชนผู้เป็นสมาชิกของชุมชนนี้ย่อมต้องได้รับการพิทักษ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเช่นเดียวกันเราเชื่อว่า การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเสรีเท่านั้น ที่จะทำให้ประเทศนี้ดำเนินไปในแนวทางที่เป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยังคงเป็นดัชนีชี้วัดความเป็นมนุษย์ของประชาชนในประเทศ- ตราบใดที่กลไกทั้งปวงของรัฐ และกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ ม. 112ยังคงถูกใช้เป็นเครื่องมือในการทำลายล้าง- ปราบปรามประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เมื่อนั้นหลักประกันคุณค่าความเป็นมนุษย์ของพลเมืองจะยังไม่มีประชาชนทั้งหลายคงเป็นเพียงแค่ข้ารองพระบาท หรือฝุ่นละอองธุลีที่ปราศจากเจตจำนงแห่งตน- เมื่อใดที่ประชาชนของประเทศนี้มีความเป็น ‘คนเหมือนกัน’เมื่อนั้นเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกันย่อมหมดหน้าที่ในตัวมันเอง

ด้วยเหตุที่กองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพยายามในขั้นสอบสวน ที่จะใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550ดำเนินคดีกับสมาชิกของเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกัน จำนวนมากกว่า 50 คนซึ่งโพสต์ข้อความในกระดานสนทนามาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2552 ผู้บริสุทธิ์เหล่านี้ไม่ว่าจะโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์หรือไม่ก็ตามก็ไม่สมควรถูกยัดเยียดความเป็นอาชญากรทางความคิดมนุษย์ทุกคนต้องมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนสนทนากันโดยอิสระเสรี ไม่ต้องกังวลภยันตรายจากอำนาจรัฐ

ความคิดใดๆ ไม่ควร "สำเนา" ให้เป็นฉบับทางการเหมือนกันทั้งประเทศ หากเป็นเช่นนั้นความคิดเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยย่อมไม่ต่างไปจากกระดาษชำระที่ไร้คุณค่าในแต่ละแผ่นแต่ละใบในตัวของมัน

ด้วยเหตุที่ชุมชนคนเหมือนกันเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความคิดแตกต่างกันสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีจึงทำให้รายชื่อจำนวนหนึ่งที่ปรากฎในหลักฐานของตำรวจประกอบไปด้วยสมาชิผู้ประกาศตนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ หลายครั้งที่สมาชิกผู้จงรักภักดีเหล่านี้มีวิวาทะกับสมาชิกอื่นๆ เพื่อปกป้องสถาบันกษัตริย์

คำถามมีเพียงว่าหรือแค่ประชาชนในประเทศนี้ มีคำอธิบายต่อสถาบันกษัตริย์ที่แตกต่างไปจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐหรือมีท่าทีที่วิพากษ์วิจารณ์ในบางด้าน ก็อาจกลายเป็นผู้ไม่จงรักภักดี จาบจ้วงสถาบันกษัตริย์ไปเสียแล้ว

การขยายอำนาจเผด็จการอย่างใหญ่โต และการครอบงำทางความคิดของอุดมการณ์กษัตริย์นิยมทำให้กลไกของรัฐทำลายล้างคนที่มีความคิดแตกต่างจากแบบฉบับอย่างรุนแรง หารู้ไม่ว่าการกระทำเช่นนี้มีแต่จะนำความเสื่อมมาสู่ระบอบเผด็จการ และสถาบันกษัตริย์เอง

พวกเรายืนยันว่าสมาชิกของชุมชนคนเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะมีความคิดที่แตกต่างกันอย่างไรต่างก็เป็นผู้ที่สมควรได้รับการพิทักษ์เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น – จุดยืนเช่นนี้ของพวกเรามีขึ้นเพื่อยืนยันหมุดหมายของการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้เป็นประชาธิปไตย

สิ่งที่แนบท้ายแถลงการณ์นี้ คือรายชื่อประชาชน ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกันสนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์และการปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยความพยายามดำเนินคดีกับสมาชิก และ การปิดกั้นเว็บไซต์ของเราจะต้องยุติลงทัน

ทีนี่อาจเป็นคำเตือนของประชาชนผู้ไม่มีอำนาจ และไม่มีกลไกรัฐใดที่จะใช้ต่อรองกับอำนาจเผด็จการได้เรามีแต่เจตจำนงอันเสรีที่จะมั่นคงแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อไป จนกว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยคำเตือนนี้ อาจจะไม่มีผลบังคับทางปฏิบัติในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่ผู้มีอำนาจทั้งหลายพึงระลึกไว้เถิดว่าการใช้อำนาจเผด็จการอย่างรุนแรงนี่เองที่จะนำมาสู่ความล่มสลายของระบอบอำนาจนิยมที่พวกท่านหวงแหนรักษาไว้ เมื่อถึงวันนั้น วันที่ระบอบใหม่สถิตสถาพร ‘ประชาชนจะเป็นเจ้าของคุก’

คณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ชุมชนคนเหมือนกัน
www.WeAreAllHuman.info

*******
เรื่องเกี่ยวเนื่อง:

-ประชาไท: เผยรายชื่อกว่า 50 ชื่อผู้เล่นเวบฟ้าเดียวกันที่ถูกกองปราบตามสอย

-ธนาพล อิ๋วสกุล:ชี้แจงกรณีข่าวกองปราบฯแกะรอยกว่า 50 รายชื่อผู้เล่นเว็บบอร์ดฟ้าเดียวกัน

About ""

กุ้งอินเตอร์,kunginter news ขอบคุณ แหล่งข่าว Voicetv มติชน,ข่าวสด,ไทยรัฐ,เดลินิวส์,ประชา ไท,ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,กระปุกดอทคอม newsplus iSnapNationPhoto ฯลฯ และแหล่งข่าว ที่มารูปภาพประกอบ วีดีโอคลิป ทุกท่าน.

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น

 
Copyright © 2013 kunginternews
Design by FBTemplates | BTT